Πολιτική Απορρήτου

«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος (Σ.Δ.Ε.Ε.)»

1. Αντικείμενο της Πολιτικής Απορρήτου

1.1. Ο Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος («Σ.Δ.Ε.Ε.») έχει ως βασικό σκοπό την προαγωγή του θεσμού των δικηγορικών εταιρειών και του δικηγορικού λειτουργήματος εν γένει. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να σας ενημερώσει με διαφανή τρόπο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο του Σ.Δ.Ε.Ε. (www.sdee.org.gr) (ο «Ιστότοπος»), στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός 2016/679 (ΓΚΠΔ) και του Ν. 4624/2019 (Α’137)].

Στοιχεία επικοινωνίας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Δ.Ε.Ε.)

Διεύθυνση: Ομήρου 11, 106 72 Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 210 3380000

Email: [email protected]

2. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσης, οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις της εκάστοτε υφιστάμενης Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας και αφορούν σε ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ειδικότερα ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ) και ο Νόμος 4624/2019 (Α’137), όπως ισχύει.

3. Προσωπικά Δεδομένα του Ιστοτόπου

 • Δεδομένα Μελών

Ο ΣΔΕΕ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εκπροσώπων των μελών του, τα οποία χορηγούν τα μέλη κατά την υποβολή Αίτησης Εγγραφής Μέλους, καθώς και μεταγενέστερα, κατά τη γνωστοποίηση τυχόν αλλαγών στα στοιχεία αυτών. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν το όνομα, επώνυμο, στοιχεία εταιρικής επικοινωνίας του εκπροσώπου του μέλους στο ΣΔΕΕ.

Τα δεδομένα αυτά αναρτώνται στον ιστότοπο του ΣΔΕΕ σε εμφανές σημείο με σκοπό την βελτιστοποίηση της επικοινωνίας των δικηγορικών εταιρικών, στο πλαίσιο της προαγωγής των καταστατικών σκοπών του ΣΔΕΕ. Νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον του ΣΔΕΕ να μεριμνά για την προστασία, υποστήριξη, προβολή και ανάπτυξη των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

 • Δεδομένα Επιτροπών

Ο ΣΔΕΕ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκρότησης και λειτουργίας των Επιστημονικών Επιτροπών που συστήνει για τον σχεδιασμό και την εκπλήρωση του επιστημονικού του Έργου. Τα δεδομένα των μελών των Επιτροπών (ήτοι όνομα, επώνυμο), οι οποίες απαρτίζονται τόσο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα μέλη του ΣΔΕΕ ή τρίτα πρόσωπα, δύνανται να αναρτώνται στον ιστότοπο του ΣΔΕΕ, καθώς και στις τυχόν δημοσιεύσεις των Επιτροπών αυτών στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους σύμφωνα με το αρ. 18 του Καταστατικού του ΣΔΕΕ.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον του ΣΔΕΕ να μεριμνά για την προστασία, υποστήριξη, προβολή και ανάπτυξη των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και συμμόρφωση με το καταστατικό του.

 • Διαδικτυακές Τεχνολογίες

Κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο, ο Σ.Δ.Ε.Ε. δύναται να συλλέγει μόνο ορισμένες απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα στον Ιστότοπο, όπως ενδεικτικά είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP),το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, και cookies. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τη χρήση cookies στον παρόντα Ιστότοπο, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική του Σ.Δ.Ε.Ε.

4. Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων

Στον Ιστότοπο ενδέχεται να παρέχονται σύνδεσμοι, οι οποίοι ανακατευθύνουν τον χρήστη σε ιστότοπους τρίτων. Ο Σ.Δ.Ε.Ε. δεν ελέγχει τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτούς ή σε περαιτέρω συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς. Ο Σ.Δ.Ε.Ε. δεν ευθύνεται για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου τρίτων ή για το περιεχόμενο των ιστοτόπων τρίτων.

5. Διαβίβαση σε Τρίτους

Ο Σ.Δ.Ε.Ε. δύναται να διαβιβάζει τα ανωτέρω δεδομένα σε άλλους δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς για την επίτευξη των σκοπών του και την εκτέλεση των καθηκόντων του, ιδίως επειδή αυτό προβλέπεται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία ως υποχρέωση του ή εναλλακτικά σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στην Υφιστάμενη Νομοθεσία. Ειδικότερα στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται ως άνω, ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα (

Σε περίπτωση κατά την οποία η διαβίβαση αφορά σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ο Σ.Δ.Ε.Ε. οφείλει να ελέγχει εάν:

 • Η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα γίνει η διαβίβαση.
 • Τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών.

Σε διαφορετική περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και ο Σ.Δ.Ε.Ε. δεν μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς αυτή, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ (λ.χ. ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου και ενημέρωση του αναφορικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, είναι αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων κ.ο.κ).

6. Προστασία και Ασφάλεια Δεδομένων

Για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσουμε την ακρίβεια των δεδομένων και να διασφαλίσουμε την κατάλληλη χρήση των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, τονίζεται ότι καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Λαμβάνονται, ωστόσο, όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας δεδομένων (antivirus, firewall).

Η τήρηση σε φυσικό αρχείο πρωτοτύπων ή αντιγράφων εγγράφων που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, γίνεται κατά τρόπο που εξασφαλίζει την ασφάλειά τους τόσο από πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση (λ.χ. κλείδωμα, σύστημα συναγερμού, διαβίβαση σε σφραγισμένο φάκελο, διαβάθμιση εμπιστευτικότητας), όσο και από φθορά ή καταστροφή (λ.χ. σύστημα πυροπροστασίας, φύλαξη σε ερμάρια μη προσβάσιμα σε τυχόν πλημμύρα).

7. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

7.1 .Ο Σ.Δ.Ε.Ε. φροντίζει, ώστε τα Υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία. Ειδικότερα, κάθε Υποκείμενο έχει το δικαίωμα:

 • Να ζητήσει ενημέρωση για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από τον Σ.Δ.Ε.Ε.
 • Να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα. Μπορεί να αιτηθεί να λάβει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων που τηρούνται και να ελέγξει τη νομιμότητα της εν λόγω επεξεργασίας.
 • Να ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων. Μπορεί να αιτηθεί την επαλήθευση της ακρίβειας των δεδομένων που τηρούνται και εφόσον αυτά διαπιστωθούν ελλιπή ή ανακριβή να προσκομίσει διορθωμένα.
 • Να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Μπορεί να αιτηθεί να διαγραφούν ή να αφαιρεθούν προσωπικά δεδομένα, εφόσον η διατήρηση αυτών δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε νόμιμη βάση ή έννομο συμφέρον.
 • Να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.
 • Να ζητήσει τη φορητότητα/ διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων στο ίδιο το Υποκείμενο ή/και σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή θα παρασχεθούν στο Υποκείμενο των δεδομένων ή σε τρίτο που έχει επιλέξει τα προσωπικά του δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη μηχανικά μορφή. Η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατή μόνο σε αυτοματοποιημένες επεξεργασίες.
 • Να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, για επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπου αυτή ήταν απαιτητή. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, δεν επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης του Υποκειμένου.

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Σ.Δ.Ε.Ε. στο email dpo@………….ή στο τηλέφωνο: ……… Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω αιτημάτων/δικαιωμάτων, θα μεριμνήσουμε άμεσα για την ικανοποίηση του αιτήματος σας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της Υφιστάμενης Νομοθεσίας, εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματος, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την πρόοδο ικανοποίησης του.

Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα πολιτική ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε το αίτημά σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr .

8. Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης.

9. Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Ο Σ.Δ.Ε.Ε. δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, ή/και για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών του. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου θα αναρτώνται στον ιστότοπο του Σ.Δ.Ε.Ε. με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.

 

Αναθεώρηση: Φεβρουάριος 2020